Poetica del Buonumore

 

 

 

Malacrianza

(Se hai difficoltà ha capire il testo clicca sul titolo)

 

♦♦♦

 

Cu a malacrianza nu si va luntanu,

anche picchì chjù l’usi e chjù ti pia a manu.

Cchi ti custa a tija, quannu ti lizi,

tra nu sbadighju e na grattata i capa

dunari a tutti quanti duje surrisi?

 

Para ca ‘ntu sonnu da nuttata,

ancunu cu nu vettu ta piata

e sta vucca i cirasa, cussì ‘nserrata,

assumiglja a quannu a cernia, ‘nti scoglji sta appostata.

 

U ti dicu po’, chiru ca pari

quannu ‘nta putiga... tu vo... a gara fari .

Cu a borza aru pettu ‘mpitta e i gumiti sporgenti,

arrasi e sgomitije ‘nt’ panze i l’ati genti.

E s’ancunu, cu ‘na parola, pighja e... ti minta in riga,

cu ra risposta tuja... prestu nascia ‘na ’mbriga.

 

E vistu, ca mi voghju svommicari

e stu pisu du stommacu cacciari,

mo dicu a tutti cume ti comporti

quannu ara banna tuja, ppe mala sorti,

s’accucchja ancunu senza farti torti.

 

Ti voti cu nu sguardu schifezzatu

cume se fussa, i pisci vecchjiu ‘n pasturatu.

Adduri l’aria e a nasca i latu arrizzi,

cume se ti truvassi dinta a ri munnizzi.

 

U sacciu propriu cume t’ ha cresciutu

e che tipi i genti po’ a canosciutu,

Tu si nu concetratu di…. malacrianza

e si ppe tutti chjù…. i nu mali i panza.

 

≈♦≈

Anna Grazia Zurlo

 

29/01/2017

Visite: 34112