Poetica degli Affetti

 

(Opera dal Web)

 

U PARENTE ESCLUSU

(Se hai difficoltà a capire il testo clicca sul titolo)

 

≈♦≈

Oje c’è u ricevimentu i nu parente
ma i chistu iju u n’haju saputu nente.
Zii, amici e pure cunuscenti ha ‘nvitatu
e voluntariamente i mija mo sa scurdatu.

Iddru a ri ricevimenti mija era ru primu…
vattisimi, pasquni e pure i compleanni

senza sapire c’ avissa fattu danni.

Vi vogghju dire quantu m’haju arraggiatu
e u sanghe tuttu quantu avvilinato.

Po’ c’ haju pensatu bonu e pozzu dire
cu u vala a pena i nervi invipirire.

Cu n’ è ca nu mi vo’, u bala tantu
p’ cu i ‘sta miseria i core si fa nu vantu!

U male u vena sulu a fare dannu
picchì quannu su tropp lordi i panni

fatiga u bala, vughjiri cu ru focu e ra quadara.
Cunvena ‘nta munizza ari jettari
e du tanfu loru l’aria liberari.

Pp’ chiro ca mi riguarda, mi sentu riccu
e l’animu in parti liberatu

picchì in sincerità c’ haju guadagnatu.

I cori u voghju ringraziari
pp’ tutto chiro c’ haju avutu a risparmiari!

Fauzi abbrazzi e chjù fauzi sorrisi
mustrati a tutti chjù di panni stisi,

m’avissa pp’ a scimissa impuverutu
e ppe u regalu i sordi ricughjuto.

I tuttu chistu a curpa u n’ è a mija
e i certu l’affettu u si trova a menz’ a vija,

ma meghju avire nenti ... ca l’ipocrisia!

Iddru c’ ha persu e iju c’ haju guadagnatu
e cu tuttu chiru ca m’ haju risparmiatu,

cu ra famighja mija e l’amici veri
a ra facciazza suja po’ m’ haju... scialatu!

 

≈♦≈

Anna Grazia Zurlo                                                                                       16/12/2017

Visite: 34162