Poetica del Buonumore

 

 

U Tiratùru

( Se hai  difficoltà a capire  il testo clicca sul titolo)

 

♦♦♦

 

Dinta nu paeseddru assai arroccatu

all'irtu i na muntagna ranna,

chira matina iju m'ava fermatu

ppe u friddu a mi pìare nu cafè.

 

Sordi u n'avìa i spinnìre ppe nu cordiale,

che i certu chira matina ci vulìa!

 

'Nte ricchie mi furfuliavanu i parole

i l'ata sira da mughjera mia:

 

<<Mancu na pàmpina m'ha purtatu!

Mancu nu zùzzulu... cughjutu subba a via!>>

 

M' ha dittu davanti a tutta a cumpagnia!

 

In chiru jornu n'àvamu spusatu

e cume nu strunzu, i fari u ragalu, m'avia scurdatu!

Na Santa fimmina iju m'avìa piàtu

e mi sentìa assai mortificatu!

 

'Ntenzione i fari ligni timpe timpe avìa avutu,

ppi mi vìnniri e ancunu sordu, pp' u regalu, risparmiari.

Di certu dannu u ni potìa fari

cugljennu i rami ca a nive avìa jettatu.

 

Mentr' m' allambiccava ru cerveddru

su cchi ci potiva regalari,

cu a cuda i l'occhji hai vistu n' apereddru

chjinu i mobili vecchji d'accattàri.

 

Nu mobilicchju lordu e 'mpurveratu

a' menzz' i 'mbroglji, iju, avìa aducchiatu!

 

Paru paru sumighjava a na toletta

i cui a mughjera mia solìa parràri,

cantannu i vanti di tanti tiratùri

ma c'ava duvutu dari cu duluri,

ppe i pegni da famighja riparari.

 

<<Ppe chiru ca chiedìa... facìa n'affari!>>

 

Dicìa u robbivecchji, spifferannu,

c'ava appartenutu a na guagljuna

ca ziti subba ziti putìa vantàri,

quannu 'nte troppe 'i l'alivi, ara scurata,

a cosce all'aria, chjiù vote, l'avìa truvata.

 

Cu quattru risa, na strinciuta i mani e nu cummentu,

m'ava accurdatu per u pagamentu:

duje carte i deci, i chire vecchje lire,

na sporta i ligni sicc' i cughjre,

nu biccherinu i vinu ppe gradire!

 

M'ava sparatu tuttu chira c'avìa...

ppe u mobilicchju da mughjera mia!

 

Vutatu ara Marina ara 'mmucciuna

'nta na putiga di 'n amicu miu,

ca i lignu s'intindia chjù di Diu,

hai cuminciatu ccu ra pulizia

d' tanti tirettichji e curtesia.

 

Mentr', cu ogghju i gumitu stricava,

m'hai accortu cca c'era nu segretu,

nu tiruatùru ammucciatu... sia davant' ca d'arretu!

 

E tira, tira tira u tiratùru,

chiru ccu nuddra cosa si rapìa!

 

Forse s'avissa avuto 'na mazzola

i chire ca ti fann' 'a guaddrara scinnìre,

cu gucce i suduri l'avissa potutu rapire...

ma chiru mobilicchju, iju, nu vulìa rumpìri!

 

Ara fine, scofanatu, m'avìa cunvintu

ca chiru tiritticchju era fintu,

e cu nu strazzu vagnatu d'ogghju i linu

n' furzài dov'era tintu, di nu culure russu purpurino.

 

Cume na frusta chjcata i nu ramu i nu prunu...

s'avìa apertu, ara 'nstrasata, u tiratùru!

 

Manciate i littere d'amuri

'mprofumate cu na culonia i pinu,

ciocche i capriddri strinciute cu nu lazzu,

pampini e fiuri sicchi ppi sullazzu.

 

I littere parravanu i Carmelina,

di labbra russe cume na papalìna,

i minne tise e cosce janche chjù da' luna...

ma i firme, vasciu a destra, chjù d'ancuna...

 

Cunfessu, ca mi sentiva 'nfervuratu

cume nu toru 'nta staddra 'ncatenatu,

anche picchì u nume riportatu

era ru stesso i chira ca m'avìa spusatu.

 

M'immaginava già abbranciatu,

a chire cosce janche chjù da' luna

i chira fimmina pia ca m'ava piatu,

e ca nuddru prima i mia avìa tuccatu.

 

Cussì ppe fari u miraculu avvenire

pensatu avìa i na littera scrivire,

copiannu chire frasi accalorate

ppi a Carmelina nu penseru suggerire.

 

Dopu ca l'ava scritta e 'mprofumata,

'ntu tiraturu, ije, l'avìa ammucciata,

ppe rennere u regalu chjù pepatu

dopu ca mughjera mia l'avìa scartatu.

 

A sira dopu, ppe ci fari 'na sorpresa,

haju aspettatu ca ara missa si n' ìja.

 

Cittu cittu vulìa fari a 'mprovvisata,

ppe i visiti di vicini scungiurare,

cussì saghjenn' i scali muru muru

ara casa haju purtatu mobilicchju e… tiratùru!

 

L'ava addobbatu meghju i na zita

e ppe rennere a sirata culurita,

cu nu velu tuttu 'mpupazzatu

ara banna du lettu l'avìa piazzatu.

 

Mentr' m' n' stava 'mpistunatu

cume se sutt' i pedi avìa nu rizzu,

Carmela subb' a porta 'mposimata

guardava cu ru mussu e l'occhji a pizzu.

 

<<Ha vistu ch' t'aju purtatu?

E datu ca sugnu statu scustumatu,

picchì i l'anniversariu maju scurdato,

cu chiru c'haju ricotu l'aju accattatu>>.

 

Hai dittu, ciunnuliannu, cu nu fiatu

anch' picchì u discursu me l'ava preparatu!

 

<<Assumighja, propriu assai, a chiru c'avìa!>>

M'ha ddittu, sicca, a signuricchja mia.

 

Aru mumentu, u m' nn'ava ppo' addunatu

e du mobilicchju pocu, mi n' potìa 'mpotari!

U scopu miju, i masculu 'ngrifatu,

era a littera a Carmela, fari truvari!

 

Cussì, cume se fussa statu nu gugljune i primu pilu,

du muccaturu in capu, ca tinìa, tiraì nu filu

vattenn' e mani e ru culu moticannu,

na serenata 'mprovvisai quasi cantannu:

 

 

<<Ohji Carmelina, fiure di campu

lassa u rosario ca nu teni scampu,

caccia da capa stu muccaturo

ca di regali n'haju fattu chjiù d'uno.

 

Ohji, Carmelina vucca i cerasa

cu nu sorrisu tu linchje na casa,

quannu ti movi t'annachi ca mancu,

ca i ti guardari iju mai nu mi stancu.

 

Ohji, Carmelina tu m' ha' spusatu

ca se ci pensu mi sentu 'ngrifatu.

'Sta sira mi jocu na carta aru scuru

ca tu nu ttrovi u tiraturu.

 

Ohji, Carmelina cosce d' luna

iju di battaghje n'haju vint' chjù d'una,

se nu t' movi a u regalu circàri

vegnu d'arretu a tt' abbrancicàri>>.

 

 

Na guaghjuneddra parìa, mentre sentìa...

chiru ca da vucca, mi niscìa!

 

E cume s'avissa dittu 'a magarìa,

iddra, cume na vurpe si movìa...

guardannu dint'a tutti i tiretticchje e curtesia.

 

E tira, tira tira, i tiratatùri

e chjù, a faccia suja, piàva culuri...

po' ccu i mani in cinta s' ha fermatu

e ancuna cosa 'nt' denti ha murmuriàtu.

 

U rusario subba u lettu avìa lassatu

e cu na manu u muccaturu s'ha cacciatu,

mentr' cu l'ata spincìa duv'era tintu

chjù lacrime scinnivanu... cume nu labirintu.

 

Cu chiro gestu iju avìa saputu

ca i lungu tempu, già, era curnutu.

 

E tira, tira tira u tiratùro

i corna pisanu ppe ognuno,

'sta storia po capità a chjiù d' uno

ma aru paise mio... u l' ha dda sapì nissunu.

 

 

Zurlo Anna Grazia

 

25/05/2016

Visite: 35837