Poetica dell'Osservazione

 


(Opera dal Web)

Vulissa

(Se hai difficoltà a capire il testo clicca sul titolo)

≈♦≈

 

Vulissa ca u paise miju fussa nu munnu

ca u meghju i l'ati munni cuntenissa.

 

Vulissa ca ogni petra du passatu

da chi cumanna cum'era riportata.

 

E vulissa rividire sutta nu vitru

a vita i chiri genti i subba all'irtu,

ca ppe ra storia, brillanu cume argentu

ma ca nuje... amu cuvertu cu cementu!

 

Vulissa ca fussimu trattati cume l'ati

e cume l'ati di scole acculturati.

 

Vulissa ca i libri fusseru regali

ppe l'incartari e ru prezzu sculurire,

picchì a cultura nu si pò pagare

chissu ari scoli avisseru 'mparari!

 

Vulissa ca i discursi d'ogni jornu

fusseru trattati di filosofia,

ca l'arte fussa acqua

e ca sgorsasse libera ppe via.

 

Vulissa ca stu mari ca Diu na datu,

fussa di trivelle liberatu

e ca l'aria d' luna rischiarata,

versi i poesia cantassa... fino a matinata.

 

Vulissa ca fussimu spisati

i tutti chiri sbaghji ca u su nostrji,

ca a sbarra ara finestra u fussa vantu

e ca a vuce di l'allarme fussa cantu.

 

Vulissa, ca fussimo trattati cume genti

e no' cume latri 'mprovvisati,

ca i latri veri i piani sanu fari

e i tracce loro 'nti carti ammucciari!

 

Vulissa trovari nu sorrisu veru

cume u sule ranne da matina,

ca u dubbiu scumparissa dinta l'occhji

cume a nebbia doppu l'acquatina.

 

Nun è chiediri troppu a cu cumanna,

pecchì tuttu u munnu è nu paise,

e ru paise è cume na famighjia

duve fari i miraculu nun è na cosa ranna!

 

Furse chistu è nu sognu, i sula fantasia…

ma propriu chistu... iju vulìssa... ppe ra gente mija!

 

 

Zurlo Anna Grazia

 

30/05/2016

Visite: 34154